Voorwaarden

Op al onze handelingen en producten zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN

voor leveranties en diensten

 

1. Definities

1.1 Afnemer: natuurlijke personen, rechtspersonen en personen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep, die wederpartij zijn bij offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.

1.2 Consumentenaankopen: koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten tussen leverancier en een afnemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3 Leverancier: The House of Carrynette, handelend van uit Carrynette V.O.F. te Leeuwarden

1.4 Overeenkomst(en): contractuele verhouding(en), waarbij The House of Carrynette zaken levert, diensten verricht, opdrachten uitvoert of werken tot stand brengt.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders te kennen is gegeven, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en acceptatie daarvan, aanbiedingen, mededelingen, contractuele verhoudingen en aanvaarding van orders door The House of Carrynette, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing van afnemer naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. The House of Carrynette wijst uitdrukkelijk de door afnemer van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met The House of Carrynette te zijn overeengekomen.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg-overeenkomsten tussen partijen.

 

3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle door The House of Carrynette gedane offertes/aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende een door The House of Carrynette aan te geven termijn geldig. Ook na tijdige en volledige aanvaarding van de offerte kan deze nog gedurende twaalf (12) volle werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen door The House of Carrynette.

3.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod The House of Carrynette heeft bereikt dan wel The House of Carrynette, zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in de vorige leden bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien The House of Carrynette aan afnemer schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

3.4 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven en kunnen derhalve niet worden gezien als enige garantie. Deze zijn voor The House of Carrynette slechts bindend, indien The House of Carrynette zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

3.5 Elke overeenkomst wordt aan de zijde van The House of Carrynette aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer  - uitsluitend ter beoordeling van The House of Carrynette -  voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.6 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie van The House of Carrynette is ter zake beslissend.

4. Wijzigingen

4.1 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van The House of Carrynette of namens The House of Carrynette gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van The House of Carrynette, binden The House of Carrynette slechts, indien deze door The House of Carrynette schriftelijk zijn bevestigd.

5. Intellectuele eigendom

5.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes-) producten, die door The House of Carrynette in het kader van de overeenkomst worden gebruikt - waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. - of die het resultaat zijn van de door The House of Carrynette krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. - berusten uitsluitend bij The House of Carrynette, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

5.2 Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder met name begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, auteursrechten op verstrekte adviezen, rapporten e.d. met betrekking tot hetgeen (mede) door de overeenkomst tot stand is gebracht, berusten bij The House of Carrynette.

5.3 Afnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The House of Carrynette niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in lid 2 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

5.4 The House of Carrynette is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in verband met door The House of Carrynette verrichte diensten en geleverde produkten, indien hij die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens(dragers), geschriften of voorwerpen, die aan The House of Carrynette door of vanwege afnemer ter nakoming van de overeenkomst zijn verstrekt. Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart afnemer The House of Carrynette volledig.

6. Levering en levertijd

6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af bedrijf/magazijn van The House of Carrynette. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van The House of Carrynette verlaten, waarbij het risico van de zaken op afnemer overgaat. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door The House of Carrynette, op de factuur of anderszins, schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven.

6.2 Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling aan de zijde van The House of Carrynette dat de zaken ter beschikking van afnemer staan.

6.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient afnemer op de afleveringsbewijs, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

6.4 The House of Carrynette is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren; afnemer is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.

6.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden opgegeven levertijden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, geeft afnemer geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

6.6 Indien geen levertijd is overeengekomen/vermeld geldt een termijn van 10 weken na orderbevestiging. Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft afnemer uitsluitend het recht om, bij aangetekend schrijven, The House of Carrynette op deze overschrijding te wijzen en dient The House of Carrynette nog een uiterste leveringstermijn van tenminste 10 werkdagen te verschaffen, welke ingaat bij ontvangst van de betreffende ingebrekestelling.

6.7 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken is The House of Carrynette gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van afnemer, onverminderd al de overige rechten van The House of Carrynette.

6.8 Afnemer is verplicht aan The House of Carrynette de opslagkosten volgens het bij The House of Carrynette gebruikelijke tarief en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

7. Verpakking en verzending

7.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. geschiedt, indien geen nadere aanwijzing door afnemer aan The House of Carrynette is verstrekt, voor rekening en risico van afnemer, zonder dat The House of Carrynette hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd, indien afnemer schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van afzender zijn, zal The House of Carrynette op naam van afnemer de documenten ondertekenen.

7.2 De goederen zullen door The House of Carrynette worden bezorgd af vestiging The House of Carrynette, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

7.3 Wanneer The House of Carrynette voor de verpakking en het transport haspels, laadborden, pakjes, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is afnemer verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze haspels etc. terug te zenden binnen maximaal drie maanden naar het door The House of Carrynette opgegeven adres. Indien afnemer hiermee in gebreke blijft, is hij zonder nadere ingebrekestelling schadevergoeding verschuldigd aan The House of Carrynette.

8. Eigendomsovergang en risico

8.1 Behoudens het gestelde in de lid 2 van dit artikel zal de eigendom en het risico voor de goederen op afnemer overgaan bij levering af vestiging The House of Carrynette.

8.2 Zolang afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom, met eventueel bijkomende kosten,  heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt The House of Carrynette zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op afnemer over, zodra afnemer aan al zijn verplichtingen krachtens of in verband met overeenkomsten tot het leveren van zaken of verrichten van diensten aan The House of Carrynette heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die The House of Carrynette op afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens The House of Carrynette. Indien tijdige betaling door afnemer van enige schuld uit of in verband met genoemde overeenkomst of tijdig een deugdelijke zekerheidstelling voor de nakoming van de schuld achterwege blijft, is The House of Carrynette gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende goederen eigenmachtig terug te nemen en is The House of Carrynette niet tot vergoeding van enige schade gehouden.

8.3 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van The House of Carrynette te bewaren. Afnemer is verplicht de zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan The House of Carrynette op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, zodra The House of Carrynette te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan The House of Carrynette worden verpand op de wijze, zoals aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van The House of Carrynette tegen afnemer.

9. Prijzen

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen: - gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen rekeninghoudende met de wisselkoers op het moment van bestellen, lonen, loonkosten, speciale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; - gebaseerd op levering af bedrijf The House of Carrynette, magazijn of andere opslagplaats; inclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten; - exclusief de kosten van vervoer en verzekering; - vermeld in Euro's

9.2 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren welke bij het tot stand komen van de overeenkomst niet goed of niet konden worden voorzien of overzien, is The House of Carrynette gerechtigd deze hogere kosten aan afnemer door te berekenen.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen voor het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen de bij The House of Carrynette geldende gewone werkuren op de gewone werkdagen. Indien buiten de schuld van The House of Carrynette werkzaamheden moeten worden verricht buiten de voor The House of Carrynette geldende gewone werkuren of gewone werkdagen, is The House of Carrynette gerechtigd de daaraan voor hem verbonden extra kosten aan afnemer door te berekenen.

10. Betaling

10.1 Voor zover een afzonderlijke afspraak ter zake ontbreekt, geschiedt de betaling in Euro's, op de wijze als door The House of Carrynette wordt aangegeven.

10.2 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van de factuur, welke na uitvoering van de overeenkomst - of bij uitvoering in gedeelten, na uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst - wordt toegezonden, tenzij op de factuur anders staat vermeld.

10.3 The House of Carrynette kan van afnemer een vergoeding verlangen voor de kosten die The House of Carrynette in verband met een betaling door afnemer aan The House of Carrynette in rekening worden gebracht.

10.4 Indien het The House of Carrynette wenselijk voorkomt, is hij gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf of betaling à contact bij aflevering te verlangen. Afnemer dient op eerste verzoek zijdens The House of Carrynette binnen een daarbij aan te geven termijn een naar inzicht van The House of Carrynette deugdelijke zekerheid te verstrekken dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

10.5 Bij weigering te betalen of zekerheid te stellen is The House of Carrynette gerechtigd - naar zijn keuze - de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te beëindigen, onverminderd zijn overige rechten.

10.6 In geval sprake is van meer dan één afnemer, zijn alle afnemers jegens The House of Carrynette hoofdelijk aansprakelijk. Ook wanneer twee of meer (rechts)personen afnemers in de schuld opvolgen, zijn deze (rechts)personen hoofdelijk jegens The House of Carrynette aansprakelijk.

10.7 Indien geen uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven binnen de overeengekomen termijn c.q. termijnen door aan afnemer toe te rekenen omstandigheden, leidt dit niet tot opschorting van de betalingsverplichting van afnemer. Hij blijft gehouden op het overeengekomen tijdstip te betalen.

10.8 Bij niet tijdige betaling raakt afnemer door het enkele overschrijden van de voor de betaling geldende termijn vanaf het overschrijden van de termijn tot de dag van volledige betaling over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke rente plus 2%.

10.9 Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening.

10.10 Indien onder afnemer beslag wordt gelegd, een verzoekschrift door of tegen afnemer wordt ingediend strekkende tot diens faillietverklaring (al dan niet via eigen aangifte) of indien afnemer zelf een verzoekschrift indient bij de rechtbank strekkende tot verlening van een (voorlopig) surséance van betaling of toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, worden al zijn schulden aan The House of Carrynette direct volledig opeisbaar.

10.11 Kosten van maatregelen die The House of Carrynette in of buiten rechte maakt in verband met het tekortschieten van afnemer in de nakoming van verplichtingen jegens The House of Carrynette, komen geheel voor rekening van afnemer. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend door middel van het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedraagt minimaal 500 Euro per geval te incasseren bedrag.

10.12 Zaken die The House of Carrynette voor bewerking of reparatie onder zich heeft, hoeft The House of Carrynette niet eerder aan afnemer terug te geven dan nadat Afnemer al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan The House of Carrynette verschuldigd is aan The House of Carrynette heeft voldaan.

10.13 Indien de goederen staan opgeslagen als bedoeld in artikel 6.7, blijft afnemer verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

11. Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst niet zijnde de tekorten en beschadigingen als bedoeld in artikel 6.3 moeten schriftelijk volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij The House of Carrynette binnen veertien (14) werkdagen nadat afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, waarbij geldt dat klachten in ieder geval niet later dan binnen zes (6) maanden na datum uitvoering overeenkomst kunnen worden ingediend. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat afnemer zijn rechten ter zake verliest.

11.2 Indien afnemer binnen de in lid 1 bedoelde termijn geen klacht heeft ingediend, kan hij op het gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. overschrijding van de in het vorige lid bedoelde termijn is echter verschoonbaar in het geval de overschrijding niet aan Afnemer kan worden toegerekend.

11.3 Klachten ontheffen afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens The House of Carrynette.

11.4 Geen klacht wordt aanvaard over geleverde goederen, die wel aan de kwaliteiten voldoen, maar die niet geschikt blijken te zijn voor het doel, waarvoor afnemer deze wenst te gebruiken.

11.5 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 (acht) werkdagen na verzenddatum der facturen.

11.6 Indien de klacht door The House of Carrynette gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, één en ander te The House of Carrynette's keuze, zonder dat afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

11.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de The House of Carrynette en dient altijd franco te geschieden.

11.8 De in dit artikel vermelde termijnen gelden onverkort. De in de "Europese Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumenten- goederen" en de daarop gebaseerde wetgeving vermelde termijnen zijn niet van toepassing op onze overeenkomsten met Afnemer indien het geen consumentenkoop betreft.

12. Overmacht

12.1 The House of Carrynette is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij niet of niet langer uitvoering kan geven aan de overeenkomst, indien dit een gevolg is van - al dan niet voorzienbare -omstandigheden, die buiten de macht van The House of Carrynette zijn gelegen. Als omstandigheden die buiten de macht van The House of Carrynette liggen gelden in ieder geval: oorlog of een daarop gelijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van The House of Carrynette, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, ziekte, niet verwijtbare brand of uitval van toevoer van elektriciteit, gas of water, niet tijdig presteren van toeleveranciers The House of Carrynette's of hulppersonen, maatregelen van overheidswege e.d.

12.2 Wanneer zich een situatie als in het vorige lid bedoeld voordoet, meldt The House of Carrynette dit aan afnemer. Partijen plegen overleg over een mogelijke aanpassing van de overeenkomst. Bereiken partijen geen overeenstemming (uitvoering van de overeenkomst blijft onmogelijk), dan kan ieder der partijen de overeenkomst, voor zover daaraan nog geen uitvoering is gegeven, ontbinden. Van blijvende onmogelijkheid van uitvoering is sprake wanneer uitvoering van de overeenkomst gedurende meer dan zestig (60) min of meer aaneengesloten dagen feitelijk of rechtens niet mogelijk is geweest of wanneer duidelijk te voorzien is dat de uitvoering van de overeenkomst gedurende genoemde periode feitelijk of rechtens niet mogelijk zal zijn.

12.3 Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd en de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, heeft afnemer de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd is naar The House of Carrynette terug te zenden voor rekening en risico van afnemer. Het laatste kan slechts geschieden indien afnemer kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

13. Ontbinding

13.1 Indien afnemer één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is The House of Carrynette gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende overeenkomst met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan The House of Carrynette toekomende rechten.

13.2 The House of Carrynette kan, naast de overige aan The House of Carrynette toekomende rechten, de overeenkomst met afnemer te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens afnemer met directe ingang ontbinden indien afnemer niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van afnemer wordt aangevraagd (al dan niet via eigen aangifte), indien (voorlopig) surseance van betaling wordt aangevraagd, indien met betrekking tot afnemer een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, bij overlijden van afnemer, of indien afnemer zijn bedrijf staakt en/of beslag onder afnemer wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of ingeval van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden.

14. Aansprakelijkheid/garantie

14.1 The House of Carrynette is niet aansprakelijk voor schade van afnemer uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, tenzij deze schade zal zijn veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van The House of Carrynette. In geval op The House of Carrynette enige aansprakelijkheid mocht rusten vergoedt The House of Carrynette slechts schade waarvan afnemer aantoont, dat zij direct gevolg is van de gebeurtenis waarvoor The House of Carrynette rechtens aansprakelijk is te houden, indien en voor zover de door The House of Carrynette afgesloten verzekeringsovereenkomst deze schade dekt.

14.2 De door The House of Carrynette aan afnemer uit te betalen schadevergoeding is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het kader van de in lid 1 genoemde verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

14.3 The House of Carrynette is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid indien The House of Carrynette zaken heeft verkocht en geleverd c.q. diensten heeft verricht die naar de stand van de wetenschap op het moment van de verkoop en levering c.q. het verrichten van de diensten niet tot aansprakelijkheid in de zin van lid 1 van dit artikel zou hebben geleid.

14.4 The House of Carrynette is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van fouten of verzuim van derden die met instemming van afnemer door The House of Carrynette zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden. Tevens is The House of Carrynette niet aansprakelijk voor schade die optreedt ten gevolge van door derden geleverde goederen, tenzij The House of Carrynette de schade op de desbetreffende derden kan verhalen.

14.5 The House of Carrynette is nimmer aansprakelijk indien afnemer en/of derden veranderingen heeft/hebben aangebracht in het door The House of Carrynette geleverde, inclusief het verrichten van reparatie door afnemer en/of derden c.q. indien afnemer de adviezen van The House of Carrynette niet opvolgt/heeft opgevolgd.

14.6 Afnemer is verplicht The House of Carrynette te vrijwaren voor alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens The House of Carrynette ter zake van de uitvoering van enige tussen The House of Carrynette en afnemer aangegane Overeenkomst en de opvolging van door The House of Carrynette in zijn onderzoeken, adviezen en/of rapporten gedane aanbevelingen en/of adviezen.

14.7 Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten die uit de in lid 6 bedoelde vrijwaring voortvloeien.

14.8 Een contractuele garantie wordt alleen verstrekt indien en voor zover door The House of Carrynette schriftelijk aangegeven en overeenkomstig de door de fabrikant verstrekte garantie. Voldoening aan onze contractuele garantieverplichtingen/ reclames geldt als enige en algehele schadevergoeding.

14.9 The House of Carrynette sluit de toepasselijkheid van de "Europese richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen", en de daarop gebaseerde wetgeving, op haar overeenkomsten met afnemer uitdrukkelijk uit. De aansprakelijkheid van The House of Carrynette strekt niet verder dan zoals in dit artikel is bepaald.

14.10 Voor adviezen, die The House of Carrynette verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van adviezen gerichte overeenkomst ten grondslag ligt, aanvaardt The House of Carrynette geen aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook.

14.11 Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materiaal en dergelijke, die The House of Carrynette door of vanwege Afnemer met het oog op de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, aanvaardt The House of Carrynette geen enkele verantwoordelijk- heid of aansprakelijkheid uit welken hoofde ook.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor geschillen over of in verband met de overeenkomst, die niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, neemt bij uitsluiting kennis de rechtbank binnen wiens ressort The House of Carrynette zijn hoofdvestiging heeft.

16. Afwijkende bepalingen alleen in geval van consumentenkoop

16.1 Indien sprake is van een Consumentenkoop gaan de dwingendrechtelijke bepalingen van titel 1 van boek 7 BW boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden, voor zover daarin van de dwingendrechtelijke bepalingen wordt afgeweken.